Enkel de krenking van rechtmatig belang kan tot een vordering in schadevergoeding leiden

 • Aangemaakt op
  25-12-2018
 • Auteur
  Redactieteam-elfri.be
 • Nsw 479 Hoodie gm vlt Mdnght Lght Fz G Brwn Pe Nvy
 • Aangepast op
  25-12-2018
Kruisbandslippers Rieker Cognac Kruisbandslippers Kruisbandslippers Rieker Rieker Rieker Cognac Cognac wqqRt4x08
Samenvatting
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een rechtmatig belang gaat; degene die het behoud nastreeft van een toestand in strijd met de openbare orde, doet niet blijken van een rechtmatig belang;

De loutere omstandigheid dat de eiser zich in een ongeoorloofde toestand bevindt, heeft nog niet tot gevolg dat hij niet kan bogen op de krenking van een rechtmatig belang.

Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp wanneer zij ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen; een dergelijke overeenkomst is nietig en kan geen gevolg hebben.

De ongeoorloofdheid van een overeenkomst sluit niet uit dat een contractspartij in geval van wanprestatie aanspraak maakt op schadevergoeding voor zover deze vordering, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, neerkomt op het doen ontstaan of het in stand houden van de ongeoorloofde toestand.
Zwart Enkellaarsjes You 'lilou' About Zwart 'lilou' 'lilou' About Enkellaarsjes You You About Enkellaarsjes qXFxSX7wa
 • Instantie
  Instantie is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers
 • Datum van uitspraak
  Datum van uitspraak is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers
 • A.R.
  A.R. is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers
 • Tijdschrift
  Tijdschrift is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers
 • Uitgever
  Uitgever is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers
 • Jaargang
  Jaargang is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers
 • Pagina
  Pagina is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers
 • In bibliotheek
  In bibliotheek is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers

Rechtspraak

  Blue Black Snow Sorel Snowboot super Children's Commander FfqgZwYP

Deze pagina wordt slechts gedeeltelijk weergegeven. De volledige pagina met belangrijke bijkomende informatie kan u raadplegen door lid te worden, middels betaling van een kleine som. Lees de volledige tekst en klik hier met meer uitleg en details die verder verduidelijken en het verschil kunnen maken.

Vzw Bisdom Hasselt e.a. t/ Bvba Architectenbureau W.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 13 maart 2017.

...

Zwarte Ultra Skechers Zwarte Boots Skechers Boots D'lite D'lite qwC5OxP

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Derde onderdeel

1. Krachtens art. 17 Ger.W. kan een rechtsvordering niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen.

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering tot vergoeding leiden als het om een rechtmatig belang gaat.

Degene die het behoud nastreeft van een toestand in strijd met de openbare orde, doet niet blijken van een rechtmatig belang. De loutere omstandigheid dat de eiser zich in een ongeoorloofde toestand bevindt, heeft nog niet tot gevolg dat hij niet kan bogen op de krenking van een rechtmatig belang.

2. Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp wanneer zij ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen. Een dergelijke overeenkomst is nietig en kan geen gevolg hebben.

3. De ongeoorloofdheid van een overeenkomst sluit niet uit dat een contractspartij in geval van wanprestatie aanspraak maakt op schadevergoeding voor zover deze vordering noch rechtstreeks noch onrechtstreeks neerkomt op het doen ontstaan of het in stand houden van de ongeoorloofde toestand.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:

– de eiseressen opdracht gaven tot de bouw van een klooster aan de eerste en tweede verweerders als architect, de inmiddels failliet verklaarde Algemene Bouwondernemingen nv V. als aannemer waarvoor de derde verweerders optreden en de vierde verweerder aangesteld werd als onderaannemer voor de dakwerken;

– de werken werden aangevat in 1995, maar stilgelegd in 1999 wegens de vernietiging van de bouwvergunning door de Raad van State;

– de werken werden hervat in 2001 nadat een nieuwe bouwvergunning was verkregen;

– op 2 april 2002 een gedeelte van het bouwwerk over een lengte van ongeveer 100 m instortte;

– in 2009 ook de nieuwe stedenbouwkundige vergunning door de Raad van State werd vernietigd;

– de eiseressen van de verweerders sub 1 tot 4 en de verzekeraar, de vijfde verweerster, vergoeding vorderen «van de schade die zij hebben moeten ondergaan ingevolge de gedeeltelijke instorting van het kloosterpand» en meer bepaald aanspraak maken op vergoeding van diverse schadeposten (o.m. materiële schade aan gebouwen, kosten voor schorings- en opruimingswerken, genotsderving).

5. De appelrechter die oordeelt dat, aangezien de architecten- en aannemingsovereenkomsten, gelet op de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning, nietig zijn wegens strijdigheid met de openbare orde en de vordering van de eiseressen tot schadevergoeding, gelet op het ongeoorloofd karakter van het voorwerp van de overeenkomst, niet ontvankelijk is, zonder na te gaan of de vordering van de eiseressen louter het behoud van de toestand in strijd met de openbare orde nastreeft, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Meer Informatie en studiemateriaal in gerelateerde bijdragen
Artikel : Vordering tot staking belang en hoedanigheid
Artikel : Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti
Artikel : Vordering tot staking wegens niet inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen
Artikel : Buitenlandse onderneming met correspondentieadres in België kan zonder KBO nummer in België geen vordering instellen
Artikel : Hoedanigheid om een rechtsvordering in te stellen op grond van houding voor de eerste rechter
Artikel : Ius agendi
Artikel : Belang en hoedanigheid van een rechtspersoon
Artikel : Betwisting van een subjectief betwist recht en bewijs van belang en hoedanigheid
Artikel : Declaratoire vordering
Artikel : Peremtoire exceptie
Artikel : Regularisatie van het gebrek aan vermelding van het ondernemingsnummer op het deurwaardersexploot.
Artikel : De niet-inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen en de ontvankelijkheid van de vordering
Artikel : Het belang als toelatingsvoorwaarde van een rechtsvordering
Artikel : Nvy Mdnght 479 Brwn Pe Fz G Hoodie Lght Nsw vlt gmHoedanigheid om een rechtsvordering in te stellen
Artikel : Hoedanigheid
Artikel : Objectief en subjectief recht
Artikel : Geen hoedanigheid niet betalen
Rechtsleer : Over bevoegdheid en rechtsmacht van de beslagrechter
Rechtsleer : Over bevoegdheid en rechtsmacht van de beslagrechter
Rechtsleer : Bewarend beslag in vogelvlucht
Rechtsleer : Uw rechten tegenover de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeisers deel 2
Rechtsleer : Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk recht
Rechtsleer : Raakvlakken gerechtelijk privaatrecht-strafprocesrecht
Rechtsleer : Sancties in het burgerlijk procesrecht
Rechtsleer : Uw rechten tegenover de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeisers
Rechtsleer : Gerechtelijk privaatrecht
Rechtsleer : Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht
Rechtsleer : Burgerlijk Procesrecht in hoofdlijnen
Rechtspraak : VZW met als doel leefmilieu kan vordering tot schadevergoeding instellen wanneer milieu schade heeft geleden
Rechtspraak : Bevoegdheid van de familierechtbank die reeds eerder heeft geoordeeld
Rechtspraak : Hoger beroep dat rechtspositie van appellant niet kan verbeteren is onontvankelijk
Rechtspraak : Ongeoorloofde overeenkomst sluit geen recht op schadevergoeding uit
Rechtspraak : Ongeoorloofde toestand sluit rechtmatig belang van een vordering niet uit
Rechtspraak : Overeenkomst met ongeoorloofd voorwerp is nietig (2)
Rechtspraak : Overeenkomst met ongeoorloofd voorwerp is nietig
Rechtspraak : Onrechtmatige toestand impliceert geen onrechtmatig belang
Rechtspraak : De niet-inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen en de ontvankelijkheid van de vordering voor het verlies van winst
Rechtspraak : Vereffening en verdeling vereist dat alle deelgenoten worden betrokken
Rechtspraak : Vordering tot vergoeding van verlies van de winst uit activiteit zonder KBO inschrijving, is een vordering zonder KBO inschrijving
Rechtspraak : bevoegdheid syndicus om in rechte op te treden is onderscheiden is van het initiatiefrecht van de VME
Rechtspraak : Een ongeoorloofde overeenkomst sluit een vordering slechts uit indien de vordering neerkomt op het doen ontstaan of instandhouden van ongeoorloofde toestand
Rechtspraak : Initiatiefrecht en vertegenwoordigingsrecht in rechte van de syndicus
Rechtspraak : Vordering schadevergoeding op grond van ongeoorloofde overeenkomst kan toch een rechtmatig belang uitmaken
Rechtspraak : Territoriale bevoegdheid echtscheiding tegen verweerder zonder gekende woon- of verblijfplaats – Arrondissement Brussel
Rechtspraak : Vordering van particulier tot wegruiming hindernis op een buurtweg of openbare weg en vereiste belang
Rechtspraak

Brwn Nsw Pe Fz gm Lght 479 vlt G Mdnght Hoodie Nvy vBxwdtZFq

: Bevoegdheid van de familierechtbank voor alle vereffeningen-verdeling
Rechtspraak : Eén familie, één familiedossier, één onveranderlijke familierechtbank
Rechtspraak : De procespartij die aanvoert houder te zijn van een betwist subjectief recht, heeft hoedanigheid en belang om de vordering in te stellen
Rechtspraak : Onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat wordt ingeroepen betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid
Rechtspraak : Bepalend criterium voor de vaststelling van het bevoegd paritair comité, is de ondernemingsactiviteit
Rechtspraak : Overnemer van een onroerend goed neemt milieuvergunning en lopende procedures mee over
Rechtspraak : Hoedanigheid van een interprofessionele vereniging om in rechte op te treden
RechtspraakMet Rieker Veterschoenen Sierstuds Rieker Met Veterschoenen Veterschoenen Sierstuds Veterschoenen Met Rieker Met Rieker Sierstuds 6pFxq7 : Hoger beroep door de syndicus zonder machtiging van de mede-eigenaars
Rechtspraak : Aarhusdoctrine
Rechtspraak : Vereffening en verdeling na aanstelling notaris kunnen partijen de rechter niet meer rechtstreeks vatten
Rechtspraak : Vereffening en verdeling geschillen bevoegdheid notaris
Rechtspraak : Slachtoffer is zelfs als burgerlijke partijstelling geen partij bij de strafuitvoering
Rechtspraak : Ouders hebben een persoonlijk belang bij de schoolkeuze van hun kind
Rechtspraak : Verplichting gemeentelijk onderwijs om onderwijs aan elk leerplichtig kind te verschaffen
Rechtspraak : Gemeentelijke jongensscholen mogen geen meisjes weigeren
Rechtspraak : Arbeidsovereenkomst - Door de werknemer niet aangegeven loon - 'Fraus omnia corrumpit' - Uitwerking
Rechtspraak : Loon in het zwart betaald en mogelijke verklaring werknemer aan fiscus
Rechtspraak : In geschillen met werkgever mag werknemer betalingen in het zwart tegen de werkgever inroepen
Rechtspraak : Burgerlijke partijstelling zonder schade is onontvankelijk
Rechtspraak : Belang van een VZW in een procedure Raad van State
Rechtspraak : Vordering ingesteld door beperkt aantal mede-eigenaars met belang en hoedanigheid
Rechtspraak : Prioriteit van proces-verbaal van burgerlijke partijstelling ten opzichte van de klacht
Rechtspraak : Verval milieuvergunning aanvang termijn
Rechtspraak : Exceptie van onwettigheid bij de burgerlijke rechter vereist geschil over schending subjectief recht en werkt enkel inter partes
Rechtspraak : Geschillen over burgerlijke rechten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van hoven en rechtbanken
Rechtspraak : Exceptie van onwettigheid kan niet vóór het ontstaan van een geschil erga omnes een onwettige rechtshandeling uit het rechtsverkeer te halen
Rechtspraak : Verschilt tussen rechtsmacht en bevoegdheidSorel Snowboot Rylee Youth Snowboot Bruin Youth Sorel Rylee Sorel Bruin Snowboot UxdAUq
Rechtspraak : Geschillen waarvoor hoven en rechtbanken bevoegd zijn
Rechtspraak : Vordering voor leveringen in het zwart
Rechtspraak : Contante betalingen zonder kasboek
Rechtspraak : Belang van een VZW
Rechtspraak : Advocaat en syndicus
Rechtspraak : Borgstelling vennootschap voor patrimoniumvennootschap strijdig vennootschapsbelang
Rechtspraak : Vordering individuele eigenaar appartement
Rechtspraak : Niet betwisting van een vordering in eerste aanleg impliceert niet dat er geen belang is om beroep aan te tekenen
Rechtspraak : Burgerlijke partijstelling en belang als voorwaarde
Rechtspraak : Vordering met onrechtmatige oorzaak of strijdig met de openbare orde of goede zeden is niet ontvankelijk
Rechtspraak : Loyale procesvoering bij vereffening-verdeling
Rechtspraak : Belang als burgerlijke partij voor de strafrechter
Rechtspraak : Rechtmatig rechtstreeks zeker actueel collectief belang en hoedanigheid
Rechtspraak : Onrechtmatige toestand sluit rechtmatig belang niet uit
Rechtspraak : Belang van een vennootschap
Rechtspraak : Beperking overdracht aandelen versus belang van een vennootschap
Rechtspraak : Lght Nvy gm Brwn Hoodie Pe Nsw Mdnght G 479 Fz vltOpenluchtpiste voor paarden vergunning nodig
Rechtspraak : Toegang tot de rechter door milieuverenigingen
Wetgeving : Gerechtelijk Wetboek
Elfricon trefzinnen gerelateerde bijdragen
Belang en hoedanigheid niet betwistbaar op basis van de betwisting van het door eiser ingeroepen subjectief recht

Extra Info

In de marge
In de marge is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers
Noot
Noot is enkel beschikbaar voor onze betalende gebruikers

Technische details

Doelgroep
particulieren
ondernemingen
werkgevers
werknemers
Rechtstakken
Gerechtelijk recht
Topics
procedure uitgelegd
NID
3121
Toepassingsgebied
België (federaal)

Overige

Status Homepage
Bijgewerkt
G 479 Fz Nsw Brwn vlt Nvy Lght gm Mdnght Pe Hoodie
VID
17048

Recent

 • Verkoop op lijfrente door zeer oude mensen die kort nadien overlijden geldig

  V.J. e.a. t/ H.W. en B.G. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel. ... IV. Beslissing van het Hof 1…

 • Verkoop op lijfrente commissoir beding teruggave bij niet betaling in casu geen rechtsmisbruik

  C. A., tegen 1. L. N., 2. B. L. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 februari 2009 gewezen door…

 • Lijfrente en verzekering

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • Lijfrente als vermogensplanning of om te onterven

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • Lijfrente vanaf welke leeftijd

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • Zumo Spandet Zumo Trui Rollneck Trui Spandet Rollneck 5RPUn1U
 • Welke maandelijkse rente kan men bekomen bij verkop op lijfrente

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • lijfrente en belastingen

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • Voordelen verkoop op lijfrente

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • Wie draagt de kosten van onderhoud en herstelling bij verkoop op lijfrente

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • Kanscontracten waaronder lijfrente

 • Mogelijke clausules bij de verkoop lijfrente

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • soorten verkoop op lijfrente

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • Superdry Superdry Broek Beige Korte Korte Linnen Broek rzUREnwrqC
 • Verkoop op lijfrente

  Bij een verkoop op lijfrente wordt een onroerend goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering. varianten:1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom (vrije lijfrente). Hierbij doet de verkoper volledig afstand…

 • Vervreemding goederen in rechte lijn met voorbehoud lijfrente of vruchtgebruik vermoeden schenking buiten part

  AR nr. C.13.0193.F E.D. t/ Y.D. e.a. in aanwezigheid van CVBA De V. I. Rechtspleging voor het Hof Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik van…

 • Lijfrente onder de vorm van een beding ten behoeve van een derde en lijfrente tot vergelding van bewezen diensten

 • Schenking met last tot betaling lijfrente

                 INZAKE VAN :   Mevrouw M. B., ,   appellante tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 22 september 2009,        …

 • Uitvoering van een vonnis uitvoerbaar bij voorraad waartegen een rechtsmiddel werd ingesteld

  Wie een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is, het weze van rechtswege, het weze door de termen van het vonnis zelf, doet dit op eigen risico (artikel 1398, 2de lid…

 • Beroep tegen afwijzing huursubsidies en huurpremies

  ( ... ) I. De procedure 1. In deze zaak sprak het hof reeds een tussenarrest uit op 17 april 2018 waarbij: - het hoger beroep ontvankelijk werd verklaard; -…

 • Inwilligingsplicht bij verstek sluit onderzoek rechtsmacht en ambtshalve toepassen van de rechtsregels door rechter niet uit mits tegenspraak

  ( ... ) De procedure In deze zaak sprak het hof reeds een tussenarrest uit op 17 april 2018 waarbij: - het hoger beroep ontvankelijk werd verklaard; - de oorspronkelijke vordering toelaatbaar werd verklaard in…

 • De krijtlijnen van de rechter-non ultra petita en het ambtshalve opwerpen van de rechtsmiddelen

  De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken…

 • Ambtshalve middel tegenspraak en rechten van de verdediging

  ( ... ) I. De procedure 1. In deze zaak sprak het hof reeds een tussenarrest uit op 17 april 2018 waarbij: - het hoger beroep ontvankelijk werd verklaard; -…

 • Taak van de rechter ambtshalve opwerpen van toepassing zijnde rechtsregels

  B.B. e.a. t/ NV A.I.B. I. Rechtspleging voor het Hof Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 5 januari 2011. ... III. Beslissing van het Hof ... Derde…

 • Blauw Culture Blauw 7 Culture Culture 7 Overhemd Mouwlengte Overhemd Mouwlengte Mouwlengte PpYdwYq
 • Taak van de rechter bij verstek onrechtmatige bedingen

  • C-147/16 - Arrest ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 17 mei 2018 (*) „Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument –…

 • Rechter willigt vordering op verstek in tenzij strijdig met de openbare orde

  I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging Bij arrest van 1 juni 2017 (...) heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld: «Schendt art. 806 Ger.W., in zoverre…

 • Ambtshalve middel en rechten van de verdediging

  W.G. t/ M.A. I. Rechtspleging voor het Hof Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik. ... III. Beslissing van het Hof Beoordeling Eerste onderdeel Het…

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

In de kijker

 • Lijfrente

 • Verbouwingswerken uitvoeren in de woning van een partner en recht op terugbetaling na relatiebreuk

  Il. Beroepen vonnis Investeren in andermans woning verrijking zonder oorzaak waarbij de kosten de normale lasten in de huishouding overschrijden - verrijking zonder oorzaakWanneer de uitgaven van de ene feitelijke…

 • SMS is begin van bewijs door geschrift

  T.D. t.\ P.W. en N.V. II. Feiten en vorderingen 1. Eiser voert aan dat hij, in de zomer van 2011, verschillende (telefonische) contacten heeft gehad met verweerders met betrekking tot…

 • Vastgoedmakelaar voorwaarden tot commissie na einde bemiddelingsovereenkomst

  PrincipesDe vastgoedmakelaar heeft recht op commissieloon in dien de beoogde verkoopovereenkomst effectief tot stand komen ten gevolge van zijn tussenkomst De vastgoedmakelaar heeft recht op commissie wanneer de koop met…

 • Bescherming van het beslagrecht vaak beter dan collectieve schuldenregeling

    De nadelen van de collectieve schuldenregeling.   De sociale media barsten van de kritiek op deze regeling. 1. Alle, maar dan ook alle inkomsten worden ontvangen of dienen doorgestort aan de schuldbemiddelaar, de…

Brwn Nsw Pe Fz gm Lght 479 vlt G Mdnght Hoodie Nvy vBxwdtZFq Brwn Nsw Pe Fz gm Lght 479 vlt G Mdnght Hoodie Nvy vBxwdtZFq
 • Volgens de regels van de kunst

  rechtspraak: •• Hof van Cassatie, 1e Kamer – 2 februari 2006, RW 2008-2009, 926 .... III. Beslissing van het Hof Beoordeling Eerste middel 1…

 • Nietig vastgoedmakelaarscontract

  E. t./ B. bvba( ... )Antecedenten1. Het geschil vindt zijn oorsprong in een overeenkomst van "verkoopstoelating - verhuring van diensten", door de partijen ondertekend op 2 juli 2010.1.1. Met deze…

 • 1
 • 2
Prev Next

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand)
Meest bekeken

 • Foutbegrip artikel 1382-1383 BW

  De regels betreffende de foutaansprakelijkheid worden weergegeven in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze artikelen dient degene die door zijn fout of nalatigheid aan een ander schade veroorzaakt…

 • Vanaf wanneer gaat de opzegperiode in bij ontslag van een werknemer.

    Sinds 1 januari 2014 gaat de opzegtermijn voor arbeiders en bedienden in op de maandag na de kennisneming van het ontslag. Wordt het ontslag gegeven middels een aangetekend schrijven, dan wordt…

 • Onderhoudsplicht tegenover ouders in het rusthuis

  Het pensioen waarover rusthuisbewoners beschikken is meestal ontoereikend om de kosten van het rusthuisverblijf te betalen. De zorgkost wordt weliswaar voor een groot deel gedragen door het RIZIV maar…

 • BVBA zaakvoerder

  De bestuurder in een bvba wordt ‘zaakvoerder’ genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de statutaire zaakvoerder en de niet-statutaire zaakvoerder. Zoals zijn naam aangeeft, wordt een statutaire zaakvoerder in…

 • Contact

 • Absolute en relatieve nietigheden

    Absolute nietigheden: - sanctioneert een regel van algemeen belang, de openbare orde, of de goede zeden - de absolute nietigheid kan (in tegenstelling…

 • Domicilieadres?

  Domicilieadres? Heel wat personen menen de oplossing gevonden te hebben door een ficief domicilieadres, soms wel domicieladres geheten, te nemen om aldus verhoogde sociale uitkeringen te kunnen ontvangen, dan wel om…

 • Diefstal

  Diefstal is een aflopend of ogenblikkelijk misdrijf. Enkelvoudige diefstal (wanbedrijf). Wettelijke definitie: Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is …

 • Hoofdelijke verbintenissen

  Hoofdelijkheid kan zich zowel voordoen tussen schuldeisers als schuldenaars. 1. Actieve hoofdelijkheid: hoofdelijkheid tussen schuldeisers   In dit geval is er één schuld met meerdere schuldeisers en één schuldenaar. Een…

 • Laster en eerroof

 • Onder voorbehoud van alle recht en middel en zonder enige (nadelige) erkentenis (van elk niet uitdrukkelijk erkend feit)

  In een procedure wordt principieel geoordeeld op basis van het gerechtsdossier zoals gestaafd middels stukken die door partijen worden neergelegd. De conclusies houden de middelen in tot ondersteuning van de…

 • De Wettelijke betalingstermijnen

 • Het verschil tussen een overeenkomst en een dading

  Elke dading is een overeenkomst maar elke overeenkomst is geen dading. In een overeenkomst bepalen partijen hun rechtsvergoedingen, hun rechten en plichten ingevolge deze overeenkomst. Behoudens authentieke akten…

 • Ambtshalve schrapping

  Als blijkt dat een persoon niet meer verblijft op het adres waar hij/zij staat ingeschreven in het bevolkingsregister en als het onmogelijk blijkt zijn nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, gelast…

 • Dwingend recht en aanvullend regelend recht

  De wet is er om gevolgd te worden, niet een klein beetje, maar helemaal. Deze regel is evenwel niet steeds juist. Aanvullend recht (ius despositum): Sommige rechtsregels zijn van…

 • Tarieven

 • Termijn om hoger beroep in te stellen

  Behoudens enkele uitzonderingen bedraagt de termijn om hoger beroep in te stellen 1 maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis op straffe van verval. Een in maanden bepaalde…

 • Vijf axioma's van communicatieleer van Watzlawick

  De vijf axioma's Paul Watzlawick Ph.D. heeft vijf axioma’s opgesteld. Deze niet bewezen stellingen die wel als grondslag worden aanvaard, worden algemeen aanvaard als basis voor iedere communicatie. …

 • Slagen en verwondingen

  wettelijke basis: Art. 398 Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete …

 • Verschil tussen vonnis, arrest en beschikking

  Een beschikking is een uitspraak van een gerechtelijke instantie in kortgeding of zoals in kortgeding, dan wel een onderzoeksmaatregel of bewarende matregel of een administratieve beslissing van een rechterlijke instantie.De correcte…

 • Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit

  De OBSI schaal, wordt soms afgekort als de schaal mbt de wijze waarop volledige blindheid,.... wordt vastgesteld (KB 08/02/2006. Dit verkort opschrift mag geen verwarring stichten. De lijst betreft niet…

 • Wat is de betekening

  Onder het begrip betekening zoals voorzien in artikel 32 van het gerechtelijk wetboek moet worden verstaan de afgifte, bij gerechtsdeurwaardersexploot van een eensluidend afschrift van de akte die de  gerechtsdeurwaarder…

 • Verschoonbaarheid en verschoning van de gefailleerde

  Kwijtschelding persoonlijke schulden en ondernemingsschulden na faillisement Sinds 1 mei 2018 is het regime van de verschoning van schulden na faillissement vervangen door het nieuwe wettelijke principe van de kwijtschelding van…

 • Latijnse citaten

  --A latere-- (van terzijde) --A potiori-- (uitgaande van het belangrijkste) --A puero-- (van kindsbeen) --A potiori-- (uitgaande van het belangrijkste) --A mundo conditio-- (vanaf de schepping) --A posse ad essse…

 • Burenhinder

  Probleemstelling: Wie een foutieve daad stelt kan veroordeeld worden tot schadevergoeding en/of herstel. Voor vorderingen op grond van fout: klik hier. De uitoefening van een eigendomsrecht of een ander…

Dickies Cognac 'we872' Cognac Chino Dickies 'we872' Chino g8wx17Tqn

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29

9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Hoodie Nsw gm Fz Nvy Pe G 479 Brwn vlt Mdnght Lght

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

X

Elfri.be meldt het volgende

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienst slechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u u een pro-abonnement te nemen. klik hier voor de verschillende formules

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.